Odpowiedź Ministra Rozwoju

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na pismo Prezesa Zarządu Kongregacji Kupieckiej ZHiU z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

Pan Józef Pyzik
Prezes Zarządu
Kongregacji Kupieckiej
Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą
w Nowym Sączu
Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na Pana pismo z 26 stycznia 2021 r. w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na wyniki działalności gospodarczej i nastroje przedsiębiorców, proszę o przyjęcie poniższego stanowiska w zakresie spraw pozostających kompetencji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
Pragnę zapewnić, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19. Od początku pandemii zostały podjęte prace mające na celu
przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem jest szeroki katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających się na
tzw. tarczę antykryzysową oraz tarczę finansową PFR. Należy zaznaczyć, że są to narzędzia osłonowe, które się uzupełniają i razem tworzą odpowiedź rządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej kryzysem. Do tej pory
w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 184 mld złotych.
Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dokłada wszelkich starań, aby branże, które zostały szczególnie dotknięte skutkami pandemii były objęte pomocą państwa. Zdajemy sobie także sprawę w jak trudnej sytuacji znalazły się firmy w dobie
pandemii. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z przedstawicielami poszczególnych branż i pozostajemy otwarci na postulaty i propozycje.
W odniesieniu do pierwszego postulatu dotyczącego opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Zgodnie z nowelizacją (ustawa z dnia 21 stycznia br.) art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. poz.1842 z późn. zm.) rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art.11[1] ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Przewidziana jest także możliwość zwrotu już wniesionej części opłaty.
Przepis ma zastosowanie do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, tj. w gastronomii.
W odniesieniu do pozostałych postulatów, uprzejmie informuję, że Państwa wystąpienie zostało przekazane do właściwych resortów (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej) odpowiedzialnych za poruszoną tematykę, z prośbą o udzielenie Państwu odpowiedzi w stosownym zakresie.
Z poważaniem
Zbigniew Wojciechowski
zastępca dyrektora departamentu