Amortyzacja nieruchomości skrócona do 5 lat

Amortyzacja nieruchomości skrócona do 5 lat

Prezydent podpisał nowelizację przepisów, które skracają okres amortyzowania nieruchomości z obecnych 40 lat do zaledwie 5 lat. Kto i kiedy może skorzystać z krótszych okresów amortyzacji?

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa nowelizująca przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe przepisy zakładają skrócenie okresu amortyzacji budowli oraz budynków i lokali niemieszkalnych położonych w gminach o wyższej niż przeciętna stopie bezrobocia.

Zgodnie z nowymi przepisami, możliwość nawet kilkukrotnego skrócenia okresu amortyzacji dotyczyć ma nieruchomości położonych na obszarach o wyższym bezrobociu, a jednocześnie charakteryzujących się niższymi od przeciętnych dochodami mieszkańców. Na obszarach takich, nieruchomości niemieszkalne będą mogły być amortyzowane przez okres 5 lub 10 lat, a nie tak jak dotychczas – przez 40 lat. Nowelizacja zakłada, że z możliwości przyspieszonej amortyzacji skorzystać będą mogli mikroprzedsiębiorcy oraz mali oraz średni przedsiębiorcy, gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:

  • Nieruchomość znajduje się na terenie powiatu, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz
  • Nieruchomość znajduje się na terenie gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Dla przedsiębiorców, którzy spełniają powyższe warunki, przewidziano dwa różne okresy amortyzowania nieruchomości. I tak:

  1. W przypadku gdy nieruchomość znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
  2. W przypadku gdy nieruchomość znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 5 lat.

Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, ustala się na miesiąc, w którym:

  • uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy lub
  • środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
  •  Na potrzeby ustalenia prawa do przyspieszonej amortyzacji, przyjmuje się wskaźniki stopy bezrobocia publikowane przez GUS oraz wskaźniki dochodów podatkowych publikowane przez Ministra Finansów.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, wprowadzenie przyspieszonej amortyzacji ma na celu wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność w regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie obszarami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Zgodnie z założeniami, 4-krotne lub nawet 8-krotne skrócenie okresu amortyzowania nieruchomości ma stanowić atrakcyjną zachętę dla inwestorów do tworzenia miejsc pracy w tych obszarach kraju, które borykają się z problemem wyludnienia. Wspieranie inwestycji w takich regionach ma przełożyć się zatem na bardziej równomierny rozwój Polski.

źródło: https://zus.pox.pl