Członkami Zrzeszenia mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie handlu, gastronomii oraz usług. Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków powinien złożyć pisemną deklarację. O przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia w poczet Członków decyduje Zarząd Zrzeszenia od decyzji, którego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków/Delegatów.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące członkami Zrzeszenia, są reprezentowane wobec Zrzeszenia przez uprawnione do działania w ich imieniu organy lub osoby.

Członkostwo w Kongregacji Kupieckiej ZHiU w Nowym Sączu  jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka.

Korzyści wynikające z członkostwa:

  • doradztwo podatkowe
  • prowadzenie dokumentacji księgowej w ramach składki członkowskiej
  • szkolenia bhp w atrakcyjnej cenie
  • kontakty biznesowe