Zniesienie obowiązku informacyjnego PIP-zmiany w KP

Rozpoczynając działalność pracodawcy musieli zawiadomić o tym okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego. Zgodnie z uchwaloną przez Senat nowelizacja Kodeksu pracy, obowiązki te zostały zniesione.

Aktualny obowiązek informacyjny

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Kodeksu pracy uzyskanie statusu pracodawcy wiązało się z koniecznością pisemnego powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego o fakcie rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przekazywanej do wskazanych organów informacji należy zawrzeć informacje wskazujące na miejsce, rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Informacja ta powinna zostać dostarczona do inspektorów w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Obowiązek informacyjny nałożony był na tych przedsiębiorców, którzy zatrudniali przynajmniej jedną osobę fizyczną na podstawie stosunku pracy.

Informację taką należało przekazywać również w przypadku zmiany miejsca czy zakresu działalności gospodarczej, w szczególności gdy zmieniało się zagrożenie dla zdrowia pracowników.

Co więcej właściwy okręgowy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny mógł zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej aktualizacji informacji.

Za niespełnienie tego obowiązku pracodawca był zagrożony grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Koniec obowiązku informowania PIP

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która 30 listopada 2012 r. została uchwalona przez Senat, wszystkie przedstawione powyżej obowiązki informacyjne pracodawcy zostają zniesione.

Zniesienie wskazanych obowiązków wiąże się z wykreśleniem z Kodeksu pracy art. 209

Przyczyną zniesienia wskazanych obowiązków jest chęć uproszczenia procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej w naszym kraju.

Źródło:http://firma.wieszjak.pl/abc-malej-firmy/313768,Zniesienie-obowiazku-informacyjnego-PIP-zmiany-w-Kodeksie-pracy.html