Korzystny wyrok dla przedsiębiorców w sprawie ulgi za złe długi

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-335/19 E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów.

W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał, TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej spółki. Uznał, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT naruszają prawo unii.

TSUE wskazał, iż formalności jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby skorzystać z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT (tzw. ulgi za złe długi) powinny się ograniczać do wykazania, że po zawarciu transakcji zapłata części lub całości wynagrodzenia nie zostanie otrzymana.

Według TSUE, wbrew temu co przyjął polski ustawodawca, prawo do korekty podstawy opodatkowania i obowiązek korekty kwoty VAT podlegającego odliczeniu nie zależy od zachowania statusu podatnika ani przez dłużnika ani przez wierzyciela. Prawo do korekty przysługuje również w sytuacji, gdy wierzyciel przed zakończeniem postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wykaże uzasadnione prawdopodobieństwo, że dług nie zostanie uregulowany, z zastrzeżeniem, że podstawa opodatkowania zostanie podwyższona, gdyby jednak doszło do zapłaty.

Wyrok TSUE umożliwia skorzystanie z tzw. ulgi za złe długi przez przedsiębiorców, których dłużnicy znaleźli się w stanie upadłości.

W związku z powyższym wyrokiem TSUE przedsiębiorcy, którzy otrzymali niekorzystne decyzje fiskusa w sprawach dotyczących tzw. ulgi za złe długi powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowań podatkowych.

Miesięczny termin na wniesienie żądania wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną rozpocznie się od daty publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE. Wyrok nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

źródło/foto:rzecznikmsp.gov.pl