§1

Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu, jest administratorem programu Marka Sądeckie oraz wyłącznym właścicielem praw majątkowych do znaku promocyjnego „Sądeckie”

 

§2

Uprawnienia laureatów:

 1. Uprawnionym do stosowania i posługiwania się znakiem promocyjnym „Sądeckie” są producenci, którym prawo to zostanie przyznane jako znak wysokiej jakości za konkretny produkt.

 2. Producent ma prawo stosowania znaku promocyjnego „Sądeckie” przez okres 12 kolejnych miesięcy z możliwością przedłużenia. Wyróżnionemu producentowi przysługuje prawo do:

 • oznakowania znakiem promocyjnym „Sądeckie” nagrodzonego produktu
 • umieszczania obok nazwy i logo firmy znaku promocyjnego „Sądeckie” we wszystkich materiałach promocyjnych oraz kampaniach reklamowych.

§3

Warunki i tryb udzielania prawa do stosowania znaku promocyjnego „Sądeckie”

O stosowanie znaku promocyjnego „Sądeckie” mogą się ubiegać producenci spełniający następujące warunki

 1. Podmiot jest zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy i prowadzi działalność na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowego Sącza;

 2. Mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowego Sącza stanowią 50%  załogi pracowniczej zatrudnionej u producenta ubiegającego o przyznanie prawa do posługiwania się znakiem promocyjnym „Sądeckie”;

 3.  Producent, dla którego urzędem właściwym do złożenia rocznego zeznania podatkowego jest Urząd Skarbowy w Nowym Sączu.

§4

Dokumentacja

 1. Producenci zainteresowani przyznaniem znaku promocyjnego „Sądeckie” w pierwszej kolejności przesyłają na adres Kongregacji Kupieckiej ZHiU z siedzibą w Nowym Sączu wypełnioną ankietę rejestracyjną, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Po rejestracji producent otrzymuje ankietę weryfikacyjną oraz Regulamin przyznawania  i funkcjonowania znaku promocyjnego „Sądeckie”.

 3. Ankieta weryfikacyjna wraz z załącznikami do niej tworzy Wniosek Weryfikacyjny – jest on ostatecznym wnioskiem o przyznanie znaku promocyjnego „Sądeckie” i podstawą do dokonania merytorycznej oceny przez kapitułę. Ankieta weryfikacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§5

Kryteria oceny

1. Proces zgłoszonych Wniosków weryfikacyjnych  przebiega dwuetapowo.

I etap – ocena formalna

II etap – ocena merytoryczna

2.Etap I – spełnienie warunków formalnych

  1. Ocena formalna dokonywana jest przez biuro KK ZHiU w Nowym Sączu
  2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku.

3. Etap II: ocena merytoryczna

3.1 Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Kapitułę.

3.2 Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej są:

3.2.1 Ocena jakości produktu

3.2.2 Ocena procesu technologicznego

3.2.3 Stosowane metody informowania o produkcie

 

 1.  Formularz oceny merytorycznej wniosków

1.     KRYTERIA OCENY JAKOŚCI (max punktów  5+10 +10)

LP

NAZWA KRYTERIUM

PUNKTACJA

UWAGI

1.1

Dokumenty potwierdzające i określające jakość produktu  (atesty, patenty itp.)

 

 

1.2

Posiadane opinie i oceny produktów, w tym opinia i ocena Kapituły znaku promocyjnego „Sądeckie”

 

 

1.3

Surowce używane do produkcji:

1.3.1

Jakość surowców

 

 

1.3.2

Pochodzenie surowców

 

 

2.     OCENA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO(max punktów 5 )

2.1

Opis technologii produkcji z podkreśleniem elementów istotnych dla ekologiczności produkcji

 

 

3.KRYTERIA OCENY METOD INFORMOWANIA O PRODUKCIE(max punktów 5+5)

3.1

Materiały informacyjne dotyczące produktufirmy

 

 

3.2

Nagrody i wyróżniania z targów, konkursów

 

 

 

§6

Warunki przedłużenia prawa do posługiwania się znakiem promocyjnym „Sądeckie”

Warunkiem przedłużenia prawa do posługiwania się znakiem promocyjnym „Sadeckie” jest:

 • złożenie odpowiedniego wniosku w biurze Kongregacji Kupieckiej ZHiU z siedzibą w Nowym Sączu

 • pozytywna opinia Kapituły

§7

Kapituła

Zasady działania Kapituły określa Regulamin prac Kapituły, który stanowi załącznik nr 3  do niniejszego regulaminu

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe warunki posługiwania się znakiem promocyjnym „Sądeckie” określa umowa zawarta pomiędzy laureatem a Kongregacją Kupiecką ZHiU z siedzibą w Nowym Sączu.
 2. W sprawach nieujętych przez regulamin decyzje podejmuje administrator programu marka „Sądeckie”.