Nowe władze Kongregacji wybrane

16 maja 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Kongregacji Kupieckiej.

Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2017 i udzieliło władzom Zrzeszenia absolutorium.

Następnie odbyły się wybory do organów Zrzeszenia, których skład przedstawia się następująco:

Zarząd:

  1. Józef Pyzik – Prezes Zarządu
  2. Jerzy Wrona – Wiceprezes Zarządu
  3. Andrzej Jabłoński – Wiceprezes Zarządu
  4. Marek Pawlus – Wiceprezes Zarządu
  5. Robert Kielusiak – Członek Ząrządu
  6. Andrzej Matusik – Członek Zarządu
  7. Tadeusz Olchawa – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Marcin Kiełbasa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Sylwester Pyzik- Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  3. Maria Gorczowska – Członek Komisji Rewizyjnej

Delegatami na Zjazd Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie zostali Józef Pyzik i Jerzy Wrona.