STATUT KONGREGACJI KUPIECKIEJ 
ZRZESZENIA HANDLU I USŁUG Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu zwana dalej „Zrzeszeniem” jest organizacją samorządu zawodowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, gastronomii i usług.
 2. Zrzeszenie działa na podstawie oraz powstało w wyniku przekształcenia, stosownie do dyspozycji art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 41 poz. 324) oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych ( Dz.U. Nr 35 poz. 194).

§ 2

 1. Terenem działania Zrzeszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Nowy Sącz.
 3. Zrzeszenie jest członkiem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.
 4. Zrzeszenie używa znaku graficznego ( godła ) z rysunkiem laski Merkurego na biało – czerwonej tarczy zwieńczonej rysunkiem żaglowca.
 5. Zrzeszenie ma prawo używać pieczęci okrągłej z godłem, o którym mowa w § 2 ust. 4 i napisem: Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu.
 6. "Zrzeszenie" może używać nazwy skróconej "KK ZHiU”.
 7. Zrzeszenie posiada i ma prawo używać sztandaru kupieckiego oraz posługiwać się hymnem kupieckim.

§ 3

 1. Zrzeszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Zrzeszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem.
 3. Członkowie Zrzeszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Zrzeszenia.
 4. Zrzeszenie nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania członków Zrzeszenia.

 

ZADANIA ZRZESZENIA

§ 4

Celem istnienia Zrzeszenia jest wszechstronne popieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków Zrzeszenia, a także ochrona i reprezentowanie ich interesów w ramach obowiązującego porządku prawnego.

§ 5

I. Do zadań Zrzeszenia należy w szczególności:

 1. reprezentowanie i ochrona interesów członków wobec organów, instytucji państwowych, samorządowych i społecznych wszystkich szczebli,
 2. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi w sprawach dotyczących Zrzeszenia i jego członków,
 3. współdziałanie z organizacjami konsumenckimi,
 4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w prowadzonej przez członków działalności gospodarczej,
 5. utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji, obyczajów handlowych i kupieckich oraz ich kultywowanie,
 6. prowadzenie wśród członków wszechstronnej działalności społeczno – kulturalnej, oświatowej i wychowawczej,
 7. podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej członków oraz inicjowanie nowych przedsięwzięć i ich promocja przedsiębiorstw,
 8. prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia bezrobocia poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie uczniów,
 9. prowadzenie szkoleń zawodowych dla członków Zrzeszenia,
 10. prowadzenie doradztwa, udzielanie porad i informacji dla członków, szczególnie w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych,
 11. mediacja w sporach zawodowych między członkami,
 12. wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych i gospodarczych zrzeszonych członków,
 13. Organizowanie dla zrzeszonych członków szkoleń

II. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której cały dochód przeznacza na działalność statutową, a także wspierać fundacje i inne instytucje.
III. Zrzeszenie może prowadzić działalność samopomocową i socjalną w oparciu o tworzone w tym celu fundusze.

 

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 • Członkami Zrzeszenia mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie handlu, gastronomii oraz usług.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków powinien złożyć pisemną deklarację.
 • O przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia w poczet Członków decyduje Zarząd Zrzeszenia od decyzji, którego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków/Delegatów.
 • Kandydat, o którym mowa w § 6 ust. 2 o decyzji Zarządu dotyczącej przyjęcia, bądź odmowy, zostaje powiadomiony na piśmie w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji, z tym, że decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.
 • Szczegółowe zasady przyjmowania nowych członków określa Regulamin przyjmowania nowych członków do Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu.

§ 7

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące członkami Zrzeszenia, są reprezentowane wobec Zrzeszenia przez uprawnione do działania w ich imieniu organy lub osoby.

§ 8

Członkowie Zrzeszenia mają prawo:

 1. uczestniczyć w pracach Zrzeszenia na zasadach określonych w Statucie i regulaminach uchwalonych przez Zarząd Zrzeszenia,
 2. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Zrzeszenie z udziałem biernego i czynnego prawa wyborczego,
 3. bycia wybieranym do władz Zrzeszenia (na Delegata, do Zarządu Zrzeszenia oraz do Komisji Rewizyjnej), a więc bierne prawo wyborcze, które przysługuje członkowi posiadającemu minimum roczny staż członkowski w Zrzeszeniu oraz wykonującemu działalność gospodarczą,
 4. wybierania władz Zrzeszenia, a wiec czynne prawo wyborcze, które przysługuje każdemu członkowi Zrzeszenia z chwilą przyjęcia w poczet członków Zrzeszenia,
 5. zgłaszać uwagi, wnioski i propozycje dotyczące działalności Zrzeszenia. Wnioski składane na Walne Zebranie Członków/Delegatów, winny być składane wyłącznie za pośrednictwem Zarządu najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania,
 6. tworzyć koła, sekcje lub grupy wg kryterium branżowego lub terytorialnego, na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd,
 7. korzystać z urządzeń Zrzeszenia,
 8. korzystać z porad i informacji dotyczących prowadzonej działalności,
 9. korzystać z pomocy socjalnej organizowanej przez Zrzeszenie,

§ 9

Członkowie Zrzeszenia mają obowiązek:

 1. popierania działań Zrzeszenia zmierzających do wypełnienia zadań statutowych,
 2. dbania o dobre imię Zrzeszenia,
 3. postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kupieckiej,
 4. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Zrzeszenia,
 5. czynnego włączania się w akcje i inicjatywy podejmowane przez Zarząd Zrzeszenia,
 6. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 10

 1. Składki powinny być wpłacane bez wezwania do zapłaty za każdy miesiąc do dnia 10 – go następnego miesiąca.
 2. Zarząd ma prawo udzielać indywidualnych ulg w zakresie wysokości składek. Może również w szczególnie uzasadnionych przypadkach umarzać w całości lub części składki zaległe.
 3. Nie wpłacone w terminie składki członkowskie, stanowią bezsporny dług zalegającego z tymi opłatami członka wobec Zrzeszenia, który Zrzeszenie ma prawo dochodzić na drodze sądowej.

§ 11

Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje poprzez:

 1. wystąpienie zgłoszone w formie pisemnej z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 2. wykreślenie dokonane decyzją Zarządu podejmowaną każdorazowo po powzięciu wiadomości o trwałym zaprzestaniu prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
 3. wykluczenie dokonane na mocy uchwały Zarządu w przypadku nie wywiązywania się członka z obowiązków statutowych.
 4. Od uchwały o wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów/Członków.
 5. Odwołanie, o którym mowa w § 11 ust. 2 należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjęciu uchwały przez Zarząd.
 6. Odwołanie od uchwały o wykluczeniu rozpatruje najbliższe Walne Zebranie.
 7. Członek Zrzeszenia obowiązany jest zapłacić składki do końca miesiąca, w którym ustało jego członkostwo.
 8. Członek występujący, wykreślony lub wykluczony nie ma żadnych praw do majątku Zrzeszenia i nie może żądać zwrotu wniesionych składek.

§ 12

 1. Honorowym członkiem Zrzeszenia może być były członek szczególnie zasłużony dla Zrzeszenia lub dla rozwoju działalności prowadzonej przez członków.
 2. Godność Honorowego Członka można nadać uchwałą podejmowaną przez Zarząd Zrzeszenia.
 3. Godność Honorowego Prezesa Zrzeszenia, można nadać uchwałą Zebrania Delegatów/Członków byłemu Prezesowi, który położył szczególne zasługi dla Zrzeszenia i jego członków.

§ 13

 1. Zrzeszenie prowadzi rejestr członków zawierający dane niezbędne do realizacji zadań i celów Zrzeszenia.
 2. Na udostępnianie i przetwarzanie danych z rejestru członków ( poza potrzebami realizacji zadań i celów statutowych) członek musi wyrazić zgodę na piśmie.

 

DZIAŁALNOŚĆ ZRZESZENIA

§ 14

I. Działalność statutowa Zrzeszenia finansowana jest ze środków pochodzących z:

 1. składek członkowskich,
 2. dochodów z majątku własnego,
 3. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. zapisów, darowizn oraz innych dochodów niestałych.

II. Zrzeszenie może prowadzić fundusz samopomocowo – socjalny i inne fundusze.

III. Przynależność do funduszy jest dobrowolna.

§ 15

Zasady ustalania składek członkowskich oraz składek na fundusze określone w § 14 ust 2, 3 określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

WŁADZE ZRZESZENIA

§ 16

I. Władzami Zrzeszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów)
 2. Zarząd Zrzeszenia
 3. Komisja Rewizyjna

II. Członkami władz Zrzeszenia mogą być członkowie Zrzeszenia posiadający prawo wybierania i wybieralności.
III. Członkostwo w Walnym Zebraniu Delegatów, Zarządzie i Komisji Rewizyjnej powstaje poprzez wybór dokonany zgodnie ze Statutem i uchwałą Walnego Zebrania Członków ( Delegatów). 
IV. Członkostwo w Walnym Zebraniu Delegatów, Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadkach:

 1. złożenia rezygnacji,
 2. odwołania,
 3. upływu kadencji,
 4. utraty członkostwa w Zrzeszeniu,
 5. śmierci.

§ 17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz mandat Delegata trwa cztery lata, wygasa jednak nie wcześniej niż z chwilą wyboru nowych władz, z tym, że wybór nowych władz musi nastąpić nie później niż w miesiącu czerwcu kończącym czteroletnią kadencję.
 2. Wybory Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu oraz Zastępców Członków, jak również Komisji Rewizyjnej odbywają się w drodze głosowania tajnego, a w innych sprawach na żądanie połowy obecnych Członków (Delegatów).

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ( DELEGATÓW )

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Zrzeszenia.
 2. Walne Zebrania Członków ( Delegatów) są zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. W przypadku, gdy Zrzeszenie przekroczy liczbę 100 członków, funkcję Walnego Zebrania Członków, przejmuje Walne Zebranie Delegatów.
 4. Zasady i tryb wyboru Delegatów uchwala Zarząd.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) odbywa się raz do roku, najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd.
 3. Walne Zebranie Członków ( Delegatów) otwiera Prezes lub Wiceprezes Zrzeszenia.
 4. Walne Zebranie wybiera spośród członków/delegatów Przewodniczącego.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków/Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian do Statutu, likwidacji lub połączenia Zrzeszenia oraz w sprawie wystąpienia z Naczelnej Rady wymagana jest większość 2/3 głosów uzyskanych podczas Walnego Zebrania Członków/Delegatów.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd bądź z własnej inicjatywy, bądź na żądanie, co najmniej ½ liczby członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania żądania na piśmie.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest zdolne do podejmowania Uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, przy obecności, co najmniej połowy składu Członków/Delegatów (quorum), prawidłowo zawiadomionych o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania.
 2. Przez prawidłowe zawiadomienie, o którym mowa w §21 ust. 1 rozumie się zawiadomienie pisemne za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, faksem lub sms – em na 14 dni przed terminem obrad.

 3. W razie braku połowy Członków/Delegatów w terminie i miejscu wskazanym, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie najdalej w godzinę po pierwszym. W tym przypadku Walne Zebranie uprawnione jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków/ Delegatów.
 4. Zjazd Delegatów jest zdolny do podejmowania również uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu Członków (Delegatów), w trybie określonym regulaminem obrad.
 5. Szczegółowy tryb obrad Walnego Zebrania Członków (Delegatów) określa regulamin obrad uchwalony przez Zjazd Delegatów.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:

 1. zatwierdzenie porządku obrad,
 2. uchwalenie regulaminu obrad oraz wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium członkom tych organów,
 4. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
 5. zatwierdzenia (uchwalanie ) planów wpływów i wydatków na następny rok,
 6. uchwalanie zasad ustalania składek członkowskich,
 7. uchwalanie i zmiana Statutu Zrzeszenia,
 8. podejmowanie Uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 9. wybór i odwołanie Prezesa, Wiceprezesów, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie decyzji w sprawie odwołań osób nieprzyjętych do Zrzeszenia lub wykluczonych,
 11. podejmowanie Uchwał w sprawie likwidacji lub łączenia Zrzeszenia,
 12. podejmowanie Uchwał dotyczących wstąpienia lub wystąpienia z Naczelnej Rady,
 13. nadawanie godności Honorowego Prezesa,
 14. w zależności od Statutu Naczelnej Rady – wybór delegatów na Walne Zgromadzenia Naczelnej Rady,
 15. rozpatrywanie innych sprawy, wniesionych na porządek obrad, zgodnie z zakresem jego kompetencji.

 

ZARZĄD ZRZESZENIA

§ 23

 1. Zarząd Zrzeszenia składa się z 7-9 członków w tym Prezesa Zarządu, trzech Wiceprezesów oraz Członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).
 2. Członkowie wchodzący w skład Zarządu Zrzeszenia zobowiązani są do wykazania faktu prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej przez złożenie stosownego oświadczenia lub przez złożenie zaświadczenia z właściwego rejestru.
 3. Prezesa Zarządu wskazuje Walne Zebranie Członków (Delegatów). Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 4. Walne Zebranie wybiera również dwóch zastępców Członka Zarządu. Zastępca Członka Zarządu wchodzi w skład Zarządu w miejsce Członka Zarządu, którego mandat wygasł.
 5. Zastępcy Członków Zarządu uzupełniają skład Zarządu w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych głosów, a w przypadku równości głosów w wyniku losowania.

§ 24

 1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu, ustalając termin, miejsce i porządek obrad.
 2. Zebrania Zarządu zwoływane są w razie potrzeby z tym, że nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 3. Zebraniom przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.
 4. Zarząd Zrzeszenia jest zdolny do podejmowania uchwał przy obecności połowy składu Zarządu, o ile cały Zarząd został powiadomiony pocztą tradycyjną lub za pomocą aktualnie dostępnych środków komunikacji elektronicznej o terminie, miejscu i porządku obrad na 7 dni przed datą zebrania.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.
 6. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć Przewodniczący i Członkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla pozostałych władz, a w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia,
 3. przyjmowanie do Zrzeszenia nowych członków oraz decydowanie o wykluczeniu członków,
 4. projektowanie rocznych planów działania oraz planów finansowych Zrzeszenia,
 5. uchwalanie prowizorium wpływów i wydatków na czas do uchwalenia planu,
 6. sporządzanie bilansu,
 7. sporządzanie sprawozdania z działalności Zarządu rocznego, a w przypadku upływu kadencji czteroletniego,
 8. zwoływanie Walnych Zebrań,
 9. przyjmowanie wszelkich zapisów i darowizn,
 10. wyrażanie zgody na zakładanie kół (sekcji, grup ) branżowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
 11. mediacja w sporach zawodowych między członkami,
 12. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla innych władz,
 13. nadawanie godności Honorowego Członka oraz wyróżnień organizacyjnych,
 14. tworzenie biur terenowych,
 15. ustalanie wysokości składek członkowskich w ramach zasad uchwalanych przez Walne Zebranie oraz stosowanie ulg przewidzianych w § 10 ust. 2,
 16. powoływanie komisji doraźnych do rozpatrzenia konkretnych spraw, które działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd,
 17. organizowanie i nadzór prowadzonej przez Zrzeszenie działalności gospodarczej.

§ 26

 1. Zarząd może przyznawać wyróżnienia organizacyjne zarówno członkom, jak i osobom nie będącymi członkami, które położyły zasługi dla Zrzeszenia lub rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez członków.
 2. Zasady przyznawania wyróżnień organizacyjnych określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków ( Delegatów).
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Komisji Rewizyjnej.
 3. Walne Zebranie wybiera również dwóch zastępców. Zastępca wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej, jeżeli w czasie kadencji jej skład uległ zmniejszeniu – uzupełnienie składu następuje w kolejności ilości uzyskanych głosów.
 4. Zebranie Komisji rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji lub Zastępca, a w razie nieobecności Przewodniczącego, upoważniony przez niego Zastępca Komisji.
 5. Komisja wykonuje swe czynności, jeżeli o czasie i miejscu zebrania Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni pocztą tradycyjną lub za pomocą aktualnie dostępnych środków komunikacji elektronicznej o terminie, miejscu i porządku obrad na 7 dni przed datą zebrania.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej 4 razy w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Zrzeszenia,
 2. przedkładanie Zarządowi wniosków, zaleceń i uwag z każdej kontroli,
 3. kontrola rocznego sprawozdania finansowego,
 4. składanie Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) wniosku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

 

REPREZENTACJA ZRZESZENIA

§ 28

 1. Zrzeszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli  oraz oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych  w imieniu Zrzeszenia upoważniony jest Prezes  jednoosobowo lub dwóch Wiceprezesów działających łącznie.

 

STRUKTURY TERENOWE

§ 29

 1. Zarząd Zrzeszenia może zakładać biura terenowe we wszystkich miejscowościach z terenu działalności Zrzeszenia.
 2. Zasady działania biura określa Zarząd Zrzeszenia w decyzji o powstaniu koła lub biura zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

 

BIURO

§ 30

 1. Obsługę władz i członków Zrzeszenia zapewnia Biuro Zrzeszenia i Biura Terenowe, które są aparatem wykonawczym Zrzeszenia.
 2. Pracami biura kieruje Dyrektor, z tym, że w przypadku angażowania i zwalniania pracowników decyzja wymaga akceptacji Prezesa Zarządu.
 3. Umowę o pracę z Dyrektorem zawiera Prezes Zarządu na podstawie uchwały Zarządu. Rozwiązanie umowy o pracę wymaga również uchwały Zarządu.
 4. Dyrektor bierze udział w Walnych Zebraniach Członków (Delegatów) i zebraniach Zarządu z głosem doradczym, a także ma prawo zgłaszać uwagi i wnioski do protokołu.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31

W razie powzięcia przez Walne Zebranie uchwały o likwidacji Zrzeszenia, Walne Zebranie, które poweźmie taką uchwałę, jednocześnie ustala termin i tryb likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Zrzeszenia.

§ 32

Właściwym miejscowo dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z wykonywania niniejszego Statutu będzie sąd w Nowym Sączu.

§ 33

Statut podlega rejestracji na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Tekst przyjęty na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków KK ZHiU w dniu 19.05.2011 roku.

zm. 05.06.2013

zm.21.05.2014