Ten czynnik utrudnia naszą walkę z inflacją. Celu NBP możemy nie osiągnąć przez lata

Silny rynek pracy powoduje, że wzrost płac nominalnych hamuje tylko nieznacznie i prawdopodobnie pozostanie dwucyfrowy. I choć wysokie tempo wzrostu średnich wynagrodzeń w firmach jest dobrą wiadomością dla pracowników, to kiepsko wróży ono perspektywom walki z inflacją. Ekonomiści zastanawiają się, czy realne są ich prognozy obniżenia wskaźnika CPI do jednocyfrowych poziomów na koniec roku.

Historia pokazuje, że najczęściej inflacja przyśpiesza po tym, gdy rozkręca się nominalne tempo wzrostu wynagrodzeń (szczególnie gdy jest ono wyższe od zwiększenia produktywności). Wykres inflacji i dynamiki płac w Polsce w ostatnich latach potwierdza tę zależność. Wygląda na to, że wynagrodzenia będą u nas nadal rosły w dwucyfrowym tempie. Jak zatem w takich warunkach ma trwale spaść inflacja i osiągnąć cel Narodowego Banku Polskiego?

Silny rynek pracy umożliwia duży wzrost płac

W ostatnich miesiącach średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (czyli w firmach mających co najmniej 10 pracowników; w tym sektorze pracuje około 40 proc. zatrudnionych w polskiej gospodarce) w ujęciu nominalnym spadają rok do roku, ale wciąż są na dwucyfrowym poziomie. W marcu 2023 r., jak wynika z prognoz ekonomistów (dane zostaną opublikowane w piątek), tempo obniżyło się tylko nieznacznie do 12,5-13 proc. rok do roku. Jednocześnie rośnie liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, więc zwiększa się tzw. fundusz płac (iloczyn średniego wynagrodzenia i liczby pracujących). W ujęciu nominalnym rok do roku dynamika sięga ostatnio ponad 14 proc. To czynniki zwiększające popyt w gospodarce.

Nie sprzyja to zdławieniu inflacji. Wprawdzie główny wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w marcu 2023 r. spadł do 16,1 proc. rok do roku z 18,4 proc. w lutym, ale to wynika głównie z efektów wysokiej bazy porównawczej oraz unormowania sytuacji na rynku energii i paliw. Ponadto wskaźnik CPI w marcu urósł w ujęciu miesięcznym o 1,1 proc., a od grudnia 2022 r. — czyli w zaledwie trzy miesiące — średnie ceny konsumpcyjne w Polsce urosły już o 4,9 proc. Pesymistyczne informacje płyną też z danych o inflacji bazowej (nie uwzględnia cen energii, paliw i żywności), która w marcu przyśpieszyła do 12,3 proc. rok do roku (nowy rekord) z 12 proc. w lutym. Ekonomiści oceniają, że to zwiastuje dłuższy czas potrzebny na obniżanie wskaźnika CPI.

— Prognozujemy, że w drugiej połowie roku tempo wzrostu wynagrodzeń będzie zwalniać, ale że średniorocznie dynamika płac może oscylować wokół 12 proc. Przy słabym wzroście produktywności oznaczać to będzie, że jednostkowe koszty pracy będą rosły w tempie dwucyfrowym. W takich warunkach trudno oczekiwać szybkiego wyhamowania inflacji bazowej — mówi Marcin Kujawski, ekonomista BNP Paribas Banku Polska.

Zdaniem ekonomistów Banku Pekao, obniżenie inflacji jest teraz utrudniane przez fakt, że dekoniunktura przychodzi tym razem bez istotnego pogorszenia się sytuacji na rynku pracy.

— Pracodawcy po okresie pandemii oraz przy potencjalnych problemach ze znalezieniem nowych wykwalifikowanych pracowników ewidentnie wybierają strategię “chomikowania pracy”. Dostrzegamy na razie tylko niewielkie sygnały pogorszenia sytuacji na rynku pracy, z drugiej strony nominalna dynamika płac nie wyhamowuje i oscyluje wokół 13-14 proc. rok do roku, co może być związane także z rozkręconą spiralą płacowo-cenową. W najbliższych miesiącach zakładamy, że dynamika płac będzie powoli, ale jednak się obniżać – wskazuje Kamil Łuczkowski, ekonomista Banku Pekao.

— Wynagrodzenia wpływają na inflację dwutorowo: są istotnym elementem determinującym popyt oraz stanowią istotną część kosztów, zwłaszcza w przypadku usług. A presja kosztowa wpływa na kształtowanie cen oferowanych konsumentom — wyjaśnia Marta Petka-Zagajewska, kierowniczka zespołu analiz makroekonomicznych w PKO Banku Polskim. To oznacza, że wysoki wzrost płac ma “podwójny” charakter proinflacyjny.

Realne dochody wyraźnie w dół, ale być może tylko chwilowo

Ekspertka PKO BP podkreśla jednak, że w przypadku popytu kluczowe znaczenie ma nie tyle nominalny poziom dochodów, ile ich zmiana w relacji do inflacji. A od paru miesięcy realne płace, czyli po korekcie o inflację, spadają rok do roku (w lutym o 4,8 proc.). — Jeśli wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja, konsumenci są w stanie zwiększać w ujęciu realnym swoje zakupy, a to pociąga za sobą narastanie popytowej presji inflacyjnej. Jeśli jest odwrotnie, a z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie, maleje moc cenotwórcza sprzedawców, co pomaga obniżać inflację – wyjaśnia.

Ekonomiści PKO BP prognozują, że największy spadek realnych wynagrodzeń przypadł na I kwartał tego roku. Ich zdaniem w kolejnych kwartałach tempo nominalnego wzrostu wynagrodzeń będzie stopniowo słabło, odzwierciedlając m.in. pogorszenie wyników finansowych firm. Równocześnie jednak obniżać się będzie inflacja, w efekcie czego skala spadku realnych dochodów będzie coraz mniejsza, chociaż najpewniej utrzyma się do IV kwartału tego roku.

Niższe tempo wzrostu wynagrodzeń sprzyjałoby szybszemu ograniczeniu inflacji — przyznaje Marta Petka-Zagajewska. Z drugiej jednak strony oznaczałoby to także silniejsze pogorszenie sytuacji finansowej, które wymuszałoby głębsze ograniczenie konsumpcji, pociągając za sobą spadek PKB. To wskazuje, że realizuje się scenariusz “miękkiego lądowania”: łagodnego spadku aktywności gospodarczej i nieznacznego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, ale kosztem trudniejszej i dłuższej walki z inflacją

Gospodarka i konsumpcja słabną, ale inflacja nieszczególnie

Niepokojące jest nie tylko to, że presja inflacyjna w Polsce jest wciąż wysoka (także ta wewnętrzna, co potwierdza wskaźnik inflacji bazowej), ale także to, że nie słabnie wyraźnie mimo spadku aktywności gospodarczej oraz recesji konsumenckiej. — Przełożenie obniżonego popytu na ceny, tak samo jak np. działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej, to kwestia nawet kilku kwartałów — zaznacza Kamil Łuczkowski. Dlatego prawdopodobnie trzeba jeszcze zachować cierpliwość.

Marcin Kujawski ocenia, że oczekiwane w najbliższych miesiącach obniżenie tempa wzrostu cen żywności, korzystne efekty bazy w przypadku cen energii oraz spadające w ujęciu rok do roku ceny surowców pozwolą inflacji CPI na dość szybki zjazd. — O ile jednak spadek inflacji poniżej 10 proc. nie wydaje się problemem, to większy znak zapytania można postawić przy tym, jak szybko dynamika cen powróci w okolice celu inflacyjnego NBP. Przewidywane przez nas od wiosny ożywienie konsumpcji ograniczać będzie presję na cięcie marż przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie koszty pracy dalej będą żwawo rosnąć. W tym świetle ścieżka inflacji w przyszłym roku może być dużo bardziej płaska, a tempa wzrostu cen na poziomie 2,5 proc. możemy nie zobaczyć przez najbliższe trzy lata – uważa ekspert BNP Paribas.

— Inflacja z opóźnieniem reaguje na zmiany popytu. Obecnie skala tej reakcji jest wciąż ograniczana przez niezakończone jeszcze dostosowania do szoku kosztowego z 2022 r., które postępują na kolejnych etapach łańcuchów produkcyjnych. Wygasanie tego szoku, wraz z negatywną presją popytową, będzie stopniowo normalizować procesy cenowe, chociaż dostrzegamy, że i w Polsce, i w Europie proces ten następuje wolniej, niż jeszcze niedawno oczekiwano — wskazuje Marta Petka-Zagajewska.

Wyhamowywanie presji cenowej w polskiej gospodarce przebiega wolniej od oczekiwań formułowanych jeszcze na początku roku — mówi Kamil Łuczkowski. Wskazuje, że wygaszenie kryzysu energetycznego, spadek cen surowców i dóbr przemysłowych oraz wejście w okres wysokiej bazy odniesienia sprzyjają spadkowi głównego wskaźnika CPI.

— W marcu ten efekt był najsilniejszy, ale jeszcze w kilku najbliższych miesiącach będzie to silnym czynnikiem spychającym inflację w ujęciu rocznym w dół. Największym problemem jest utrzymująca się wyżej i dłużej od oczekiwań inflacja bazowa, która obrazuje wewnętrzne procesy inflacyjne w gospodarce — podkreśla ekonomista Pekao.

Dodaje, że poza mocnym rynkiem pracy i rosnącymi żądaniami płacowymi (znamiona spirali płacowo-cenowej) kolejnym czynnikiem wpływającym na wyjątkową “lepkość” inflacji bazowej jest długo “rozlewający” się jeszcze po gospodarce w ramach “efektów drugiej rundy” szok związany z wysokimi kosztami energii. Efekty drugiej rundy to podnoszenie przez firmy cen w reakcji na wzrost ich kosztów (pracy, energii, surowców).

— Dezinflacyjnie oddziaływać będzie otoczenie zewnętrzne, w tym tańsze surowce i niższe koszty transportu materiałów. Czynniki te będą mieć jednak wpływ przede wszystkim na ceny towarów. Tymczasem dynamika cen usług, która obecnie wynosi ponad 13 proc. rok do roku, może do końca roku zwolnić jedynie w ograniczonej mierze. W efekcie przewidujemy, że inflacja bazowa spadać będzie stopniowo, a na koniec roku wciąż może być dwucyfrowa — mówi Marcin Kujawski z BNP Paribas.

Analitycy zastanawiają się nad prognozami

Ekonomiści Pekao pozostają jednak przy swojej prognozie, że choć przez większą część roku inflacja pozostanie dwucyfrowa, to na koniec 2023 r. obniży się w pobliże 8 proc. rok do roku.

— Dużo sygnałów wskazuje na to, że jesteśmy obecnie na szczycie inflacji bazowej, lecz jej późniejszy spadek na przestrzeni roku będzie powolny. Inflacja bazowa na koniec roku będzie wyższa od głównego wskaźnika CPI, zakładamy, że wyniesie ok. 8,5 proc. rok do roku. Na razie nie przymierzamy się do rewizji tych prognoz w górę, choć ryzyko jest zdecydowanie przechylone w kierunku wyższej inflacji. Prognozujemy, że ceny konsumpcyjne wzrosną średniorocznie w 2023 r. o 12,5 proc., a w 2024 r. o 6 proc. — mówi Kamil Łuczkowski.

Analitycy BNP Paribas prognozują, że w grudniu 2023 r. inflacja CPI oscylować będzie wokół 9 proc., bazowa zaś wciąż będzie przekraczać 10 proc. — Na ten moment nie widzimy powodów do większych rewizji tych prognoz. Będziemy bacznie przyglądać się cenom żywności, a także temu, jak szybko dezinflacja w kosztach importu przekłada się na ceny na krajowym podwórku i ewentualnie te czynniki mogą przyczynić się do pewnego dostosowania naszych szacunków — mówi Marcin Kujawski.

Ekonomiści PKO BP wskazali, że czekają na komplet marcowych danych GUS, które będą publikowane w tym i przyszłym tygodniu. Na ich podstawie zaktualizują prognozy, ale będzie to raczej “fine-tuning” (lekka korekta) niż istotna rewizja. Zespół tego banku podtrzymuje jednak założenie sukcesywnego obniżania się inflacji CPI i jej spadku poniżej 10 proc. rok do roku przed końcem bieżącego roku. — Warto także zauważyć, że chociaż inflacja w lutym i marcu zaskakiwała in plus, to wciąż jest dziś niższa, niż zakładały prognozy formułowane pod koniec 2022 r. — dodaje. Przykładowo, według projekcji NBP z listopada w I kwartale 2023 r. inflacja CPI miała wynieść 19,6 proc., a faktycznie było to 17 proc.

Przypomnijmy, że według marcowej projekcji NBP wskaźnik CPI w IV kwartale spadnie średnio do 7,6 proc. rok do roku z 17 proc. zanotowanych w I kwartale. Bazowa ma spaść do 8,4 proc. z 11,8 proc. Prezes Adam Glapiński mówił na początku marca, że on sam spodziewa się spadku inflacji w listopadzie-grudniu do około 6-7 proc. rok do roku, czyli nawet nieco niżej niż zakłada projekcja ekonomistów NBP. Choć ostatnio wskazał, że może być trudno to osiągnąć (ze względu — jak podał — na zmiany wag w koszyku inflacyjnym i decyzję OPEC+ o ograniczeniu wydobycia ropy).

Jak trwały będzie spadek inflacji? Czy będzie jeszcze postępował? Obawy w tym zakresie pojawiają się, bo oczekiwane jest ożywienie gospodarki w drugim półroczu i przyszłym roku, a takie warunki nie sprzyjają tłumieniu wzrostu cen.

— Przyszłoroczna prognoza zależna jest w dużej mierze od decyzji dotyczących podatku VAT na żywność oraz taryf na energię dla gospodarstw domowych. Przy naszych obecnych założeniach inflacja CPI wyniesie średniorocznie 8,5 proc. w 2024 r. Przy braku podwyżki stawki VAT oraz zamrożeniu taryf przewidywalibyśmy, że inflacja CPI wyniosłaby średniorocznie około 5,5 proc. Nawet w takim scenariuszu widzimy jednak niskie prawdopodobieństwo, że na koniec przyszłego roku inflacja CPI mogłaby spaść poniżej 4 proc. — dodaje Marcin Kujawski.

Autor: Maciej Rudke, dziennikarz Business Insider Polska

źródło/foto: businessinsider.com.pl