Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1567) wprowadza szereg zmian. W poniższej informacji odniesiono się do wymaganych częstotliwości kontroli instalacji chłodniczych.

Podstawa kontroli

Zmiana reżimu częstotliwości kontroli wynika z tego, że nowelizacja wprowadza jako punkt odniesienia unijne Rozporządzenie (WE) 517/2014. W Rozporządzeniu tym wielkość napełnienia określa się przy użyciu ekwiwalentu CO2, a nie (jak było wcześniej) kilogramów fluorowanych gazów cieplarnianych. Reżim kontroli według Rozporządzenia (WE) nr 517/2014 przedstawia się następująco:

  • od 5 do 50 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 12 miesięcy lub co najmniej raz na 24 miesiące, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków. Wyjątkiem są urządzenia hermetycznie zamknięte, zawierające F-gazy w ilości mniejszej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 – jeśli są oznakowane jako hermetycznie zamknięte, nie podlegają kontrolom szczelności;
  • od 50 do 500 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 6 miesięcy lub co najmniej raz na 12 miesięcy, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków;
  • ponad 500 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 3 miesięcy lub co najmniej raz na 6 miesięcy, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków.

Czy dotyczą mnie zmiany?

Przyjęcie jako parametru napełnienia ton ekwiwalentu CO2 ma promować czynniki o niskim GWP. Może się więc okazać, że od 1 stycznia 2018 roku  częstotliwość kontroli będzie musiała być większa! Zaglądając do tabeli 1. widać np., że dla R404A (GWP=3992) kontrole szczelności według Rozporządzenia 517/2014 (WE) obowiązują już dla urządzeń od 1,25 kg napełnienia, podczas gdy dla R32 (GWP=675) – dopiero od 7,41 kg napełnienia.

Tabela 1. Tony ekwiwalentu CO2 a masa czynnika dla przykładowych czynników

czynnik

GWP

masa [kg], odpowiadająca ekw. CO2

5 ton

50 ton

500 ton

R32

675

7,41

74,07

740,74

R404A

3992

1,25

12,53

125,25

R407C

1774

2,82

28,18

281,85

R410A

2088

2,39

23,95

239,46

R422D

2729

1,83

18,32

183,22

Uwaga! Obowiązkowe przeglądy obejmą urządzenia, które zawierają od 5 ton ekwiwalentu CO2. To oznacza, że wiele urządzeń, które w ogóle nie podlegały obowiązkowi kontroli według “starej” ustawy (zawierały do 3 kg czynnika chłodniczego), jest teraz tym obowiązkiem objętych! 5 ton ekwiwalentu CO2 odpowiada:

  • 1,28 kg czynnika R404A,
  • 2,40 kg czynnika R410A,
  • 2,82 kg czynnika R407C.

Tabela 2. Różnice między wymogami częstotliwości kontroli szczelności według “starej” i obowiązującej ustawy (przykładowe instalacje)

napełnienie [kg]

czynnik

GWP

ekw. CO2 [ton]

częstotliwość kontroli* instalacji według

ustawy przed nowelizacją

obowiązującej ustawy

6,5

R32

675

4,39

raz na 12 m-cy

nie podlega kontroli

R410A

2088

13,57

raz na 12 m-cy

co najmniej raz na 12 m-cy

25

R404A

3992

99,8

raz na 12 m-cy

co najmniej raz na 6 m-cy

150

R134a

1340

214

raz na 6 m-cy

co najmniej raz na 6 m-cy

R404A

3992

598,8

raz na 6 m-cy

co najmniej raz na 3 m-ce

*Jeśli instalacja wyposażona jest w stały system wykrywania wycieków, częstotliwość jest dwukrotnie mniejsza.

Stały system wykrywania wycieków

Większej liczby instalacji może też dotyczyć obowiązek instalowania stałych systemów wykrywania wycieków. Stały system wykrywania wycieków jest obowiązkowy od 500 ton ekwiwalentu CO2 (wcześniej: 300 kg F-gazów i więcej).

Tabela 3. Graniczne wielkości napełniania instalacji, dla których obowiązkowa jest instalacja stałego systemu kontroli wycieków (przykłady)

instalacja na czynnik:

R32

R134a

R404A

R407C

R410A

R422D

napełnienie instalacji [kg]

“stara” ustawa

300

po nowelizacji

740,74 349,65 125,25 281,85 239,46 183,22

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1567, dostępna tutaj)

źródło: www.hvacr.pl

foto: www.hvacr.pl